Hotspot Grote rivieren


De klimaatverandering stelt het waterbeheer van het rivierengebied voor een nieuwe uitdaging. Het klimaat verandert met als gevolg een toename van neerslag en verdamping, hogere rivierafvoeren in de winter en meer droogte in de zomer. Stijgende zeespiegel en toenemende rivierafvoeren betekenen - zonder aanvullende maatregelen - een toenemende kans op overstromingen. Een grotere kans op wateroverlast, maar ook droogte, speelt niet alleen in Laag-Nederland, maar ook in Hoog-Nederland. Tevens is te verwachten dat de ruimtelijke ordening in het rivierengebied zal blijven veranderen, waardoor bijvoorbeeld het waterbergend vermogen van het riviersysteem als geheel kan verminderen. Lees verder

 

Projecten en Publicaties
Bekijk het overzicht met alle publcaties binnen deze hotspot.

HSGR02: Evaluatie van het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Rijn    

HSGR02: Evaluatie van het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Rijn
Dit project heeft een uniforme methodologie voor het bepalen van overstromingsrisico ontwikkeld. Het project sluit aan en bouwt voort op het ACER project. Het resultaat kan worden gebruikt voor: faciliteren samenwerking van stakeholders; publieke communicatie; bepalen beschermende maatregelen en afwegen daarvan… lees verder

HSGR06: Adaptatie aan het overstromingsrisico van de Maas
Er wordt verwacht dat toekomstige schade door overstromingen zal stijgen. Traditioneel werd alleen het overstromingsrisico meegenomen in het ontwerpen van beschermde maatregelen, in plaats van risico (risico = kans * schade). De schade die optreedt bij grote overstromingen met een kleine kans is groot. Adaptatie moet er dus op gericht zijn deze schade te beperken… lees verder

HSGR07: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe dijkverbeteringsalternatieven HSGR07: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe dijkverbeteringsalternatieven
Voor een drietal locaties is er in verschillende mate van detail gekeken naar klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven. De resultaten / lessen in de gebieden: 1. Verbreding aan de buitendijkse zijde. 2. Dubbele kering om piping tegen te gaan. 3. Betrekken van stakehol-ders en timing van een integraal project blijken cruciaal…Lees verder
HSRR07/HSGR08: Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven HSGR08/HSRR07: Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven
De hotspots hebben grote behoefte aan een beter begrip van de term ‘risicoperceptie’ en meer inzicht in wat beleidsmakers kunnen doen om hun beleid af te stemmen op de percepties van bewoners en bedrijfseigenaren, zonder daarbij ongewenste neveneffecten, zoals
lagere vastgoedwaarden, te creëren… Lees verder
HSGR3.1: Klimaatadaptatie grote riviersystemen
Klimaatverandering raakt (op den duur) verschillende velden en thema’s in stroomgebieden van rivieren, waarbij de effecten van klimaatverandering niet zullen stoppen bij fysieke of antropogene grenzen. Veel van deze terreinen zijn reeds verbonden met internationale afspraken en beleid, via bilaterale, multilaterale en supranationale vormen van afstemming en regulering. Ondanks al deze bestaande verbanden... Lees verder
HSGR3.3: Grensoverschrijdende samenwerking bij klimaatadaptatie
Doel van deze studie is om het Deltaprogramma Rivieren een overzicht van lopende samenwerkingsverbanden in het Rijn- en Maasstroomgebied te verschaffen vanuit het hoogwater en veiligheidperspectief, zodat het internationale aspect meegenomen kan worden in de afronding van de voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma Rivieren.... Lees verder

 

Aanpalende projecten

Midterm Assessment 2012 (webpagina)
Midterm Review Report: Harold van Waveren (Rijkswaterstaat Waterdienst) (2012). Hotspot Major Rivers, Midterm Assessment 2012, KfC report number 68/2012. 


Contact Hotspot Grote rivieren

De heer R.H. van Waveren
Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17, 8200 AA Lelystad
T: 0320 - 298722
E: harold.van.waveren(at)rws.nl
Coördinator Hotspot Grote rivieren